ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Nevíte si rady? Napište nám
 • Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Kaluma s.r.o.

se sídlem J. Š. Baara 23, 370 01 České Budějovice

identifikační číslo: 25166964

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7347

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fotokeramika.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kaluma s.r.o., se sídlem J. Š. Baara 23, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 25166964, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7347 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fotokeramika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. uživatelský účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. cena zboží a Platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kaluma s.r.o., J. Š. Baara 23, 370 01 České Budějovice;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v papírové podobě spolu se zbožím, nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. výroba fotokeramiky a zpracování fotografií

  1. Fotokeramikou se rozumí fotografie nebo jiný obraz či text umístěný trvale pomocí výpalu keramických barviv na porcelán, keramiku, sklo nebo smalt.

  2. Zpracováním fotografií se rozumí grafické úpravy předlohové fotografie a tvorba výsledné upravené fotografie v elektronické nebo papírové podobě. Zhotovení lze objednat jak samostatně, tak spolu s fotokeramikou. V případě požadavku jiného rozměru papírové fotografie, než jsou námi standardně nabízené, bude tento účtován jako standardní v nejbližší vyráběné velikosti.

  3. Dodání podkladů k výrobě:

Podklady k výrobě (fotografie, objednávkový formulář) dodává kupující na své náklady na adresu prodávajícího. Objednávka je přijata, je-li kompletní. To znamená, že obsahuje obrazovou předlohu a řádně vyplněný objednávkový list. Za ztrátu podkladů k výrobě v případě poštovní zásilky prodávající neručí. Doporučujeme proto zaslat podklady k výrobě na naši adresu doporučeně. Případné doplatné vyúčtuje prodávající kupujícímu a přiloží doklad o zaplacení doplatného. Nejsou-li podklady k výrobě zaslány spolu s řádně vyplněnou objednávkou, je považována objednávka za neúplnou. Termín zhotovení začíná běžet až po doplnění objednávky.

  1. Obrazová předloha

Obrazová předloha dodaná kupujícím v jiné než elektronické podobě se kupujícímu vrací s hotovou zakázkou. Za ztrátu během přepravy k nebo od prodávajícího prodávající neručí.

Výsledný výrobek je v rozhodující míře ovlivněn kvalitou předlohy. Při zpracování vychází prodávající v dobré víře z předpokladu, že kupující dodal tu nejlepší předlohu, jakou disponuje. Není povinností prodávajícího upozornit kupujícího na to, že předloha je nekvalitní.

Proto je třeba věnovat výběru předlohy maximální pozornost. Doporučujeme dodat jako předlohu prvotní zdroj tj. digitální záznam, negativ, studiovou fotografii v dobré kvalitě. V případě digitální fotografie v rozlišení 300 DPI při velikosti 1:1. Mezi nevhodné předlohy patří např. fotografie zatavená do fólie, přilepená pod sklem, nebo plexisklem, vytištěná na nekvalitní tiskárně resp. vyrobená z digitální fotografie s rozlišením nižším než 300 DPI a jakkoliv dodatečně upravená předloha (přefocení, kopírování atd.).

  1. Velikost obrazové předlohy

Obrazovou předlohu je možno dodat v jakékoliv velikosti. Je však třeba počítat s tím, že každou úpravou velikosti dochází ke změně kvality. Pokud je obrazová předloha větší, než požadovaný rozměr, lze ji zmenšit při minimální ztrátě kvality. Zvětšováním obrazu dochází k doplňování chybějících obrazových bodů, jejichž barevné hodnoty vzniknou interpolací hodnot původních (resamplování). Čím více je nutno do obrazu přidat obrazových bodů, tím jsou kvalitativní ztráty citelnější a chyby obrázku větší. Prodávající při zvětšování obrazové předlohy neručí za to že nedojde k částečnému zkreslení dat.

  1. Autorská práva

Společnost Kaluma s.r.o. nemá možnost přezkoumávat autorská a vlastnická práva k fotografii či jiné předloze dodané kupujícím. Fotografie a jiné předlohy dodané kupujícím spolu s objednávkou zpracovává v dobré víře, že tím nejsou dotčena autorská či vlastnická práva třetí strany k předloze. Kupující bere na vědomí, že nese zodpovědnost za případné porušení autorských či vlastnických práv k předloze. Provedením kterékoliv z úprav vyjmenovaných v bodě 5.8. (Grafické úpravy na přání) je nabyvatelem autorských práv k výsledné fotografii a výrobku prodávající.

  1. Základní úprava obrazové předlohy

Základní digitální úpravou prochází každá předloha. Provádí se tzv. ořez, to znamená, že je velikost přizpůsobena požadovanému rozměru. Prodávající provádí ořez dle vlastní úvahy, tak aby byl obraz graficky vyvážen. Požaduje-li kupující zachovat při ořezu některý z detailů obrázku, je třeba to v objednávce zaznamenat. Součástí základních úprav je také odstranění drobných vad snímku, jako jsou viditelné částečky prachu či jemné škrábance, úprava jasu, kontrastu a ostrosti, popřípadě doplnění chybějící části jednobarevného pozadí na okrajích snímku. Základní úpravy jsou prováděny zdarma. Jakékoliv jiné úpravy jsou prováděny za úplatu.

  1. Grafické úpravy na přání

Kupující má možnost určit grafické úpravy, které si přeje provést, přičemž výsledná cena výrobku se navyšuje o vybrané úpravy. Kupující také má možnost ponechat na úvaze prodávajícího, zda a které grafické úpravy budou provedeny, přičemž bere na vědomí, že výsledná cena výrobku bude navýšena o provedené úpravy. Ceny úprav na přání jsou zveřejněny v aktuálním ceníku.

Na přání za úplatu provádí prodávající následující úpravy snímků:

Změna pozadí - je odstraněno nevhodné pozadí a nahrazeno pozadím jiným podle přání kupujícího. Pokud kupující nestanoví jednoznačně požadavek na barvu a provedení změny pozadí, ponechává tuto úpravu na rozhodnutí prodávajícího.

Odstranění razítka – je odstraněno razítko z průkazové fotografie. Zasahuje-li razítko do obličeje a vlasů je tato úprava považována za rekonstrukci poškozeného snímku.

Retuš vad – odstranění jednotlivých vad snímku, které nelze odstranit při základním zpracování fotografie, jako jsou např. jednotlivá větší prasklina či rýha, větší smítka, průpis ze zadní strany snímku atd. Pokud se takové vady na snímku nevyskytují jednotlivě, nýbrž ve větším množství, případně zasahují–li významně do obličeje portrétované osoby, jedná se již o rekonstrukci poškozeného snímku.

Odstranění osob – jsou odstraněny osoby a předměty, které nejsou na výsledné fotokeramice žádoucí. Kupující je povinen jednoznačně určit které osoby, či předměty mají být ze snímku odstraněny.

Přidání osoby – osoby ze samostatných snímků, nebo z různých částí jednoho snímku, jsou zakomponovány na jeden snímek pokud možno tak, jako kdyby byly fotografovány spolu. Je při tom upravena velikost postav, úprava pozadí, otočení části snímku atd. Prodávající je povinen stanovit umístění osob na snímku. Pokud tak neučiní, ponechává toto rozhodnutí na úvaze prodávajícího.

Rekonstrukce poškozeného snímku – oprava velmi poškozeného snímku, např. retuš ochranných prvků průkazových fotografií, silného poškrábání, přehybů, doplnění chybějících částí snímku atd.

Úprava poprsí – je přidáno poprsí osobě na fotografii v případě, že na snímku je pouze hlava a je požadována fotokeramika i s poprsím, nebo to požadovaný tvar fotokeramiky vyžaduje (např. obdélník).

Změna oblečení – je na přání změněno oblečení osoby, například za svetr košile a sako apod. Prodávající je povinen určit typ oblečení. V případě, že tak neučiní, ponechává toto rozhodnutí na úvaze prodávajícího.

Kolorování snímku – z černobílého snímku je zhotoven barevný. Je nutno dodat základní barevný popis osoby, zejména barvu vlasů, očí, pleti a oblečení.

Text - Fotokeramiku lze doplnit libovolným textem zhotoveným v jakékoliv barvě a jakýmkoliv typem písma. Text je zpoplatněn zvlášť. Požadovaný text napište čitelně do objednávky. Za chybně udaný text nebo data nenese prodávající odpověnost.

  1. Náhled

Při provádění složitějších grafických úprav, doporučujeme vyžádání náhledu. Náhled zasíláme e-mailem a je zpoplatněn. Náhled je doplněn vodoznakem, aby nedošlo k jeho zneužití. Po odsouhlasení náhledu se započne s výrobou. O dobu, po kterou se kupující vyjadřuje k provedeným úpravám, je prodloužena dodací lhůta. Slovem náhled se v obchodních podmínkách rozumí zaslání jednoho náhledu. Pokud zákazník žádá po zaslání prvního náhledu dodatečné úpravy či změny, které neuvedl v původní objednávce, je každy další náhled i provedené úpravy účtovány dle platného ceníku.

Kupující do 14 dnů od obdržení náhledu odsouhlasí výrobu, nebo vznese připomínky a požadavky na další úpravy. V případě, že tak neučiní, tj. k náhledu se vůbec nevyjádří, není fotokeramika zařazena do výroby a prodávající je oprávněn kupujícímu vyúčtovat náhled a provedené grafické úpravy a požadovat jejich úhradu.

  1. Dekorace fotokeramiky

Obraz lze zhotovit do kraje podložky, s bílým okrajem, popřípadě jej lze doplnit zlatými nebo stříbrnými (platinovými) ozdobnými linkami. Kupující je povinen jednoznačně v objednávce vyznačit vzhled okraje a případnou dekoraci. V opačném případě provede prodávající úpravu podle vlastní úvahy. Není-li v objednávce uvedeno jinak, kolem černobílého obrazu na porcelánu typu OVÁL BOHEMIA děláme zdarma tenkou černou linku, která obraz zvýrazní. Kolem barevné fotografie na procelánu typu OVÁL BOHEMIA děláme zdarma tenkou imitaci zlaté linky. Nepřejete-li si tuto linku, poznamenejte do objednávky – bez černé linky/ bez imitace zlaté linky. Obraz lze doplnit dalšími ozdobami na přání, např. ratolestí, květinou atd. Požadujete-li kupující některou z těchto  úprav, je nutno úpravu jednoznačně popsat (nakreslit) do objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za neporozumění nepřesné zakázce.

  1. Věrnost barev

Při tvorbě fotokeramiky podle možností dodržujeme barevné odstíny předlohy. Prodávající neručí za shodu barev, jestliže zakázka byla zaslána v elektronické podobě a nemůže ji proto srovnat s originální papírovou fotografií. U předloh s  barevnými vadami (typicky snímek zbarvený do modra, do žluta atd, výrazně tmavý a pod.) prodávající upraví barevnost dle svého uvážení neuvede-li kupující výslovně v objednávce, že požaduje dodržení barev.

Obraz je vyroben z keramických vypalovacích barvítek a zataven při vysoké teplotě do horní vrstvy glazury. To má vliv na kontrast a barevnost obrazu. Společnost KALUMA používá nejlepší barvítka, které jsou dostupná na trhu. Jejich barevnost a sytost je však v některých odstínech omezená.

Upozorňujeme, že barevnost snímků na webových stránkách a v katalogu je orientační. Odchylky v barevnosti mohou být způsobené kvalitou a nastavením tisku a monitoru a jeho případnou kalibrací, okolkním osvětlením a pod. Podání a subjektivní vnímání barev na monitoru, papíru a porcelánu je rovněž odlišné.

  1. Termíny zhotovení

Fotokeramiku na keramice a porcelánu zhotovíme do 10 až 15 pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů na naší adresu, popřípadě od vyjádření kupujícího k náhledu. Fotokeramiku na skle a smaltu vyrábíme do 21 pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů. Expresní zpracování fotokeramiky na keramice a porcelánu provádíme do 5 dnů od obdržení podkladů, za příplatek. Obdržení podkladů pro expresní výrobu Vám sdělíme e-mailem nebo pomocí SMS. Od tohoto okamžiku běží výrobní lhůta.

  1. Prodloužená záruční doba

Prodlouženou záruku na fotokeramiku poskytujeme na stálost barev obrazu na keramice a porcelánu na 50 let, na smaltu 10 let a na skle 10 let. Prodloužená záruka se nevztahuje na trvanlivost dekorace drahými kovy. Na ostatní zboží se vztahuje běžná záruční doba.

 

  1. Stornování zakázky

Stornování zakázky je možné bez poplatku, pokud již nebylo započato s výrobou. Stav Vaší zakázky zjistíte dotazem na našich telefonních číslech případně pomocí e-mailu. Vždy uveďte kdy a jak byla zakázka zaslána a stručný popis. Byla-li již zahájená výroba a provedeny grafické práce, činí storno poplatek 50% z ceny. V případě, že je zakázka v procesu vypalování, není již stornování možné. U ostatního zboží je možno odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů.

 1. odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je na webové stránce ke stažení. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 2. přeprava a dodání zboží

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. V případě že kupující zjistí poškození zboží až po jeho převzetí od přepravce, musí bez prodlení reklamovat poškození u přepravce. O poškození je nutno sepsat protokol s přepravcem a vyčkat jeho stanoviska. Kopii stanoviska s podklady pro opakovanou výrobu je pak nutno zaslat na adresu prodávajícího.

 3. Práva z Vadného plnění

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamované zboží je možno zaslat poštovní přepravou. V případě, že kupující zašle reklamované zboží prodávajícímu, přiloží k reklamovanému zboží čitelný doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a poskytnout potřebné informace tak, aby prodávající oprávněnost vytýkaných závad mohl správně posoudit a provést nápravu.

  6. V případě fotokeramiky je nutno znovu dodat fotografickou předlohu, podle které byla fotokeramika zhotovena, nedohodne-li se prodávající s kupujícím, že s ohledem na charakter vady to není potřeba. Požadavek na zhotovení fotokeramiky podle jiné předlohy nelze považovat za reklamaci. Při korespondenci je vždy nutno uvádět evidenční číslo a název zakázky.

  7. Pokud bude reklamace shledána důvodnou, provede KALUMA s.r.o. bezplatnou opravu a předá opravenou zakázku žadateli do 30 kalendářních dnů. Není-li možná oprava (např. jiný, než objednaný formát) bude vyrobena fotokeramika nová. Při vadách fotokeramiky, které snižují její užitnou či estetickou hodnotu, avšak nebrání jejímu dalšímu užívání, bude kupujícímu poskytnuta přiměřena sleva podle druhu a rozsahu vady. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na náhradu všech účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

  8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruka se nevztahuje na poškození fotokeramiky ostrým předmětem, úderem, pádem, nárazem, nesprávnou montáží, nebo chemikáliemi poškozujícími glazuru. Fotografie na skle není rovněž vhodná pro mytí v myčce při použití jiných než mycích prostředků na sklo.

  9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 4. další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 5. ochrana osobních údajů

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 7. Doručování

  1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 8. závĚrečná ustanovení

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Kaluma s.r.o., j.Š. Baara 23, 370 01 České Budějovice, adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 776 369 103.

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2017

Mgr. Jan Plaček

Kaluma s.r.o.

Jednatel

 

Příloha ke stažení:

Přihlášení do systému